Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin powstał w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Komsumentów w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Samoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i posiada zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Indeks:
Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 – Koszty związane z odstąpieniem od umowy
Artykuł 8 – Wyłączenie z prawa odstąpienia od umowy
Artykuł 9 – Ceny
Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 – Dostawa i użytkowanie
Artykuł 12 – Transakcje o przedłużonym czasie trwania: czas trwania, zakończenie i przedłużenie
Artykuł 13 – Płatności
Artykuł 14 – Procedura składania skarg
Artykuł 15 – Dodatkowe lub inne postanowieniaArtykuł 1 – Definicje
W niniejszym regulaminie zawarte są poniższe pojęcia:
1.    Termin odstąpienia od umowy: termin, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
2.    Konsument: oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.    Dzień: dzień kalendarzowy.
4.    Transakcja o przedłużonym czasie trwania: umowa zawierana na odległość, która dotyczy serii produktów i/lub usług, przy czym obowiązek dostawy i/lub zakupu rozłożony jest na pewien okres czasu.
5.    Trwały nośnik: materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
6.    Prawo do odstąpienia: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy na odległość w okreśłonym terminie.
7.    Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, sprzedająca produky lub oferująca usługi na odległość.
8.    Umowa na odległość: umowa, w ramach której wykorzystuje się jedną lub więcej technik komunikacji na odległość w ramach systemu zorganizowanego przez przedsiębiorcę do sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, do chwili zawarcia umowy.
9.    Technika komunikacji na odległość: sposób komunikacji, który może być wykorzystany do zawarcia umowy, kiedy konsument i przedsiębiorca nie znajdują się w tym samym miejscu i czasie.


Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
Nazwa przedsiębiorcy: SkiTotaal International BV
Nazwa firmy: SkiWebShop

Zarejestrowany adres: Laagsteen 28, 4815 PH, Breda, Holandia
Adres biura: Laagsteen 28, 4815 PH, Breda, Holandia

Numer telefonu i godziny, których przedsiębiorca telefonicznie dostępny:
poniedziałek – piątek (9:00 – 17:00), wtorek (11:00 - 17:00): +31 76 2011721

E-mail: [email protected]

Numer wpisu do rejestru Izby Handlowej: 59740477
Numer identyfikacji podatkowej: NL853625712B01


Artykuł 3 – Zastosowanie
1.    Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla każdej oferty złożónej przez przedsiębiorcę i każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
2.    Przed zawarciem umowy na odległość, niniejszy regulamin zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże, przed zawarciem umowy na odległość, że ogólne warunki są dostępne do wglądu w lokalu przedsiębiorcy i że zostaną one przesłane bezpłatnie konsumentowi, tak szybko jak to możliwe, na życzenie konsumenta.
3.    Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, wówczas, w przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, a przed zawarciem umowy na odległość, konsument otrzyma tekst tych ogólnych warunków w wersji elektronicznej, w taki sposób, aby konsument mógł z łatwością przechowywać je na wytrzymałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to możliwe, to przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskaże, gdzie ogólne warunki mogą być kontrolowane drogą elektroniczną i że na jego wniosek zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie, w formie elektronicznej lub w innej formie.
4.    W przypadkach, w których warunki związane z produktami lub usługami mają zastosowanie, obok niniejszego regulaminu, punkty 2 i 3 mają zastosowanie analogiczne, a konsument może zawsze powołać się na odpowiedni warunek, który jest dla niego najbardziej korzystny w przypadku niezgodności w regulaminie.


Artykuł 4 – Oferta
1.    Jeżeli oferta podlega ograniczonemu okresowi ważności lub podlega warunkom, będzie to wyraźnie wymienione w ofercie.
2.    Oferta zawiera pełny I dokładny opis oferowanych produktów I usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca korzysta z ilustracji, będzie to prawdziwa reprezentacja oferowanych produktów i/lub usług. Przedsiębiorca nie jest związany oczywistymi omyłkami lub błędami w ofercie.
3.    Każda oferta zawiera takie informacje, które wyjaśniają konsumentom, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Obejmuje to w szczególności:
•    cenę, w tym podatki,
•    wszelkie koszty dostawy,
•    sposób, w jaki umowa zostanie zawarta oraz jakie działania będą do tego wymagane,
•    prawo do odstąpienia od umowy,
•    metody płatności, dostawę oraz realizację zamówienia,
•    termin przyjęcia oferty lub okres, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę,
•    wielkość taryfy za komunikację na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki komunikacji na odległość są obliczane na innej podstawie niż standardowa dla wybranej techniki komunikacji,
•    jeśli umowa zostanie zawarta w późniejszym terminie – sposób, w jaki konsument będzie miał do niej dostęp,
•    sposób, w jaki konsument może uzyskać informacje na temat danych, które dostarczył podczas zawierania umowy, a także sposób, w jaki może je sprostować przed zawarciem umowy,
•    języki, w których, oprócz języka niderlandzkiego, umowa może zostać zawarta,
•    kody behawioralne, którym podlega sprzedawca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z nimi drogą elektroniczną
•    minimalny czas trwania umowy na odległość, w przypadku umowy, która obejmuje ciągłe lub okresowe dostawy produktów lub usług.


Artykuł 5 – Umowa
1.     Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem postanowień art. 4, w momencie, w którym konsument akceptuje ofertę, a warunki w ten sposób określone zostały spełnione.
2.    Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Konsument może rozwiązać umowę, o ile akceptacja oferty nie została potwierdzona przez przedsiębiorcę.
3.    Jeżeli umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć elektroniczny transfer danych i zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeżeli konsument jest w stanie dokonać płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4.    Przedsiębiorca może uzyskać informacje - w ramach ustawowych - o zdolności konsumenta do wywiązania się z zobowiązań płatniczych, a także o faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli badania te dają przedsiębiorcy odpowiednie podstawy do odmowy zawarcia umowy, ma on prawo, poparte uzasadnieniem, do odrzucenia zamówienia lub wniosku lub do związania jego realizacji ze specjalnymi warunkami.
5.    Wraz z produktem lub usługą przedsiębiorca przesyła konsumentowi następujące informacje, na piśmie, lub w taki sposób, że konsument może je przechowywać na dostępnym trwałym nośniku:
    a. adres biura siedziby przedsiębiorcy, w którym konsument może wnosić reklamacje;
    b. warunki, na jakich konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i metody takiego postępowania, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa od odstąpienia;
    c. informacje na temat gwarancji i istniejącej obsługi posprzedażnej;
    d. dane zawarte w punkcie 3 artykułu 4 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przedstawił je konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy;
    e. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli czas trwania umowy przekracza jeden rok lub jest nieokreślony.
6.    W przypadku umowy o przedłużonym czasie obowiązywania, zastrzeżenie w poprzednim punkcie dotyczy tylko pierwszej dostawy.


Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy
1.    Kupując produkty, konsument ma możliwość rozwiązania umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta i przekazanego do wiadomości przedsiębiorcy.
2.    W tym okresie konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Konsument rozpakuje lub użyje produktu w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby móc ocenić, czy chce go zatrzymać. Jeśli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt do sprzedawcy wraz z wszystkimi powiązanymi z nim elementami oraz – jeśli jest to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami, które zostały przedstawione przez przedsiębiorcę.


Artykuł 7   – Koszty związane z odstąpieniem od umowy
1.    Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, odpoiwada on, co najwyżej, za koszty zwrotu towaru.
2.    Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 30 dni od zwrotu towaru lub po odstąpieniu od umowy.


Artykuł 8 – Wyłączenie z prawa do odstąpienia od umowy
1.    Przedsiębiorca może uniemożliwić konsumentowi skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, o ile przewidziano w punkcie 2 i 3 niniejszego artykułu. Wyłączenie z prawa do odstąpienia od umowy jest ważne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie wymienił ten fakt przy składaniu oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
2.    Wyłączenie z prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko dla produktów:
a)    które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacjami konsumenta;
b)    które są wyraźnie natury osobistej;
c)    które nie mogą zostać zwrócone ze względu na swój charakter;
d)    które szybko rozpadają się lub stają się przestarzałe;
e)    których cena podlega fluktuacjom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
f)    poszczególne gazety i czasopisma;
g)    nagrania audio i video oraz oprogramowanie komputerowe, przy których konsument złamał pieczęć.
3.    Wyłączenie z prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
a)    dotyczących zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub wypoczynkowej, które mają zostać przeprowadzone w określonym dniu lub w określonym czasie;
b)    których realizacja rozpoczęła się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem okresu prawa do odstąpienia od umowy.

 
Artykuł 9 – Ceny
1.    W okresie ważności wskazanym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen w taryfach VAT.
2.    W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi po zmiennych cenach, w przypadkach, w których ceny te podlegają fluktuacjom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Oferta musi mieć związek z fluktuacjami i faktem, że wszelkie wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi.
3.    Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.
4.    Podwyżki cen w okresie późniejszym niż 3 miesiące od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca określił taką kwotę oraz:
a) są wynikiem ustawowych rozporządzeń lub postanowień lub
konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy w dniu, w którym podwyżka cen zostaje zastosowana.
5.    Ceny podane w ofertach produktów lub usług zawierają podatek VAT.


Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja
1.    Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi spełniają warunki umowy, specyfikacje określone w ofercie, uzasadnione wymagania dotyczące niezawodności i / lub sprawności technicznej oraz przepisy ustawowe i / lub przepisy rządowe obowiązujące w dniu zawarcia umowy. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do celów innych niż standardowe.
2.    Porozumienie odnośnie gwarancji, oferowane przez przedsiębiorcę, producenta lub importera, nie ma wpływu na prawa i roszczenia konsumenta wynikające z umowy, które może on zastosować przeciw przedsiębiorcy.


Artykuł 11 – Dostawa i użytkowanie
1.    Przedsiębiorca dołoży największej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
2.    Za miejsce dostawy uważa się adres, który konsument podaje firmie.
3.    Biorąc pod uwagę to, co zostało określone w punkcie 4 niniejszego regulaminu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia z efektywną ekspedycją, jednak w okresie do 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa opóźni się, lub jeśli dostawa nie może być zrealizowana lub tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do nieodpłatnego rozwiązania umowy i prawo do ewentualnych odszkodowań.
4.    W przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z poprzednim punktem, przedsiębiorca zwróci konsumentowi kwotę zapłaconą tak szybko, jak to możliwe, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu umowy.
5.    Jeśli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca podejmie próbę dostarczenia artykułu zastępczego. Fakt, że dostarczony zostanie artykuł zastępczy, zostanie określony jasno i zrozumiale, najpóźniej po jego dostawie. Prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykluczone w przypadku artykułów zastępczych. Koszt przesyłki zwrotnej poniesie przedsiębiorca.
6.    Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do konsumenta lub przedstawiciela uprzednio wyznaczonego przez konsumenta i ogłoszonego przedsiębiorcy, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.


Artykuł 12 – Transakcje o przedłużonym czasie trwania: czas trwania, zakończenie i przedłużenie
Zakończenie
1.    Konsument ma zawsze prawo do rozwiązania umowy na czas nieokreślony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.
2.    Konsument ma zawsze prawo wypowiedzieć umowę na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług pod koniec ustalonego terminu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia. Który nie przekracza jednego miesiąca.
3.    W odniesieniu do umów opisanych w dwóch pierwszych punktach, konsument może:
-    zakończyć je w każdym momencie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie;
-    dokonać odstąpienia od umowy w taki sam sposób, w jaki została ona zawarta;
-    zawsze je zakończyć w takim samym okresie, jaki został przewidziany dla przedsiębiorcy.
Przedłużenie:
4.    Umowa na czas określony zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być automatycznie przedłużana lub przedłużana na określony czas.
5.    W odejściu od tego, o czym mowa w poprzednim punkcie, umowa na czas określony zawarta dla regularnej dostawy gazet codziennych lub magazynów, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony, który nie przekracza trzech miesięcy, jeżeli konsument ma prawo wypowiedzieć przedłużoną umowę pod koniec terminu przedłużenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
6.    Umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostawy produktów lub usług, może być automatycznie przedłużana na czas nieokreślony, jeżeli konsument ma zawsze prawo do odstąpienia od umowy, w terminnie odstąpienia nieprzekraczającym jednego miesiąca i, w przypadku umowy o dostarczaniu codziennych gazet lub czasopism regularnie, ale rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy.
7.    Umowa na czas określony na regularne dostarczanie codziennych lub cotygodniowych gazet i czasopism (prenumerata próbna lub subskrypcja wstępna) nie będzie automatycznie przedłużana i kończy się automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub okresu wstępnego.
Czas trwania:
8.    Jeżeli ustalony okres obowiązywania umowy przekracza jeden rok, po upływie roku konsument ma zawsze prawo do odstąpienia od umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że zasadność i uczciwość nakazują przedwczesne rozwiązanie umowy byłyby nie do przyjęcia.


Artykuł 13 – Płatności
1.     O ile nie uzgodniono innej daty, kwoty płatne przez konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia, zgodnie z punktem 1 artykułu 6. W przypadku umowy o świadczenie usługi, termin 14 dni rozpoczyna się z chwilą, gdy konsument otrzyma od sprzedawcy potwierdzenie zawarcia umowy.
2.    Sprzedając produkty konsumentom, ogólne warunki nigdy nie mogą przewidywać zaliczki przekraczającej 50%. W przypadku, gdy określona jest zaliczka, konsument nie może powoływać się na jakiekolwiek prawa w związku z realizacją danego zamówienia lub usługi przed dokonaniem określonej zaliczki.
3.    Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia przedsiębiorcy wszelkich nieścisłości w dostarczonych lub podanych danych dotyczących płatności.
4.    W przypadku braku płatności ze strony konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń, obciążyć konsumenta uzasadnionymi kosztami, o których konsument został poinformowany z wyprzedzeniem.


Artykuł 14 – Procedura składania skarg
1.    Przedsiębiorca zapewnia procedurę reklamacyjną, która została wystarczająco ogłoszona i rozpatrzy skargę zgodnie z tą procedurą.
2.    Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać u przedsiębiorcy niezwłocznie, w całości i jasno, po wykryciu wad przez konsumenta.
3.    Uszkodzenia odzieży spowodowane nartami lub snowboardem nie podlegają gwarancji.
4.    Odpowiedź na skargi przekazane przedsiębiorcy zostanie udzielona w ciągu 14 dni, licząc od daty ich otrzymania. Jeśli przewiduje się, że skarga będzie wymagać dłuższego czasu przetwarzania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni, potwierdzając odbiór i wskazując, kiedy konsument może oczekiwać szczegółowej odpowiedzi.
5.    Jeżeli skarga nie może zostać rozwiązana poprzez wspólną konsultację, staje się sporem podlegającym procedurze rozstrzygania sporów. 


Artykuł 15  Dodatkowe lub inne postanowienia
Dodatkowe postanowienia lub postanowienia, które różnią się od niniejszych ogólnych warunków, nie mogą być szkodliwe dla konsumenta i powinny być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsumenci mogli je przechowywać w łatwo dostępny sposób na trwałym nośniku.

Niniejsze prawa można uzyskać wyłącznie na podstawie holenderskiej wersji niniejszego regulaminu.

Musisz opuścić SkiWebShop? Zachowaj koszyk, aby później dokończyć zakupy!